NIEZBĘDNIK INWESTORA

Relacje inwestorskie

Zbiór raportów i wyników finansowych Venture Inc

Oferta publiczna

Na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25.09.2017 r

Podstawowe informacje dotyczące oferty

Oferujący:

Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Uprawnieni inwestorzy: Oferta jest kierowana do Inwestorów Instytucjonalnych, będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. E Dyrektywy Prospektowej.


Przedmiot oferty:do 15.000.000 akcji serii G

Harmonogram

Publikacja Prospektu

25 Września 2017

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

28 Września 2017

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (do godz. 15:00 w dniu 2 października 2017 roku. Ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych oraz Ceny Akcji Oferowanych

2 Października 2017

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

3-5 października 2017

Przydział Akcji Oferowanych

6 października 2017

Pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych na rynku regulowanym GPW

Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

Cena akcji oferowanych

Cena Emisyjna oferowanych Akcji zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu przez Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego oraz inne osoby, do których zostanie przez Oferującego skierowane zaproszenie do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu. Zobacz prospekt emisyjny Venture Inc S.A.

Zobacz prospekt

Aneksy i komunikaty

Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty

Zarząd spółki Ventue Inc S.A. („Spółka”) zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2017 r.

Informacja o cenie akcji

Przydział Akcji Oferowanych

Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych z dnia 6 października 2017 r. w związku z ofertą publiczną akcji przeprowadzaną na podstawie prospektu emisyjnego Venture Inc S.A. zatwierdzonego w dniu 25 września 2017 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/1/39/17Terminy pisane w niniejszej informacji wielką literą odnoszą się do treści Prospektu, w szczególności rozdziału „Warunki Oferty”. Niniejsza informacja została sporządzona w związku z dokonaniem w dniu 6 października 2017 r. przydziału Akcji Oferowanych. Emitent informuje, że w dniu 6 października 2017 r. podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Akcji Oferowanych. Zgodnie z treścią uchwały Zarząd Emitenta dokonał przydziału 15.000.000 akcji serii G Spółki Inwestorom Instytucjonalnym. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 15.000.000 Akcji Oferowanych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich Akcje Oferowane. W związku z faktem, że Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 15.000.000 akcji Spółki i przydzielono im łącznie 15.000.000 Akcji Oferowanych, przydział Akcji Oferowanych został dokonany bez redukcji zapisów.

Informacja o przydziale akcji

Zakończonenie oferty publicznej akcji serii G Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2017 r.

Rozpoczęcie subskrypcji: 3 października 2017 r.

Zakończenie subskrypcji: 6 października 2017 r.

Przedmiotem subskrypcji było 15.000.000 akcji serii G Spółki.

Inwestorzy w ramach subskrypcji złożyli zapisy łącznie na 15.000.000 akcji serii G Spółki.

Akcje Oferowane były obejmowane po cenie 2 zł za jedną Akcję Oferowaną.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna:§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.