NIEZBĘDNIK INWESTORA

Relacje inwestorskie

Zbiór raportów i wyników finansowych Venture Inc

Dywidenda

Spółka nie ma przyjętej polityki dywidendowej. Poniżej informacja dotycząca podziału zysków za ostatnie lata.

2018

W dniu 8 czerwca 2018 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.451.555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

2017

W dniu 29 czerwca 2017 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.091.563,09 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

2016

W dniu 30 czerwca 2016 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. W dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że środki znajdujące się na kapitale zapasowym przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

2015

W dniu 29 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 207.767,08 zł (dwieście siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i osiem groszy) zostanie w całości przeznaczy na kapitał zapasowy.

2014

W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie netto 1.482.633,86 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) zostanie w całości przeznaczy na kapitał zapasowy.

2013

W dniu 1 lipca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 267.093,68 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.