NIEZBĘDNIK INWESTORA

Relacje inwestorskie

Zbiór raportów i wyników finansowych Venture Inc

Dane finansowe

Dane/Rok 2017 2016 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 30
Zysk/Strata ze sprzedaży -219 -115 -232
Amortyzacja 7 3 3,5 1,6 22
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 152,3 -244 -268 -235
Zysk/Strata netto 1451 1091,6 1909,8 -983,5 1483
Przepływy pieniężne netto

z działalności operacyjnej

-1268 -997,8 -263 171,3 1626
Przepływy pieniężne netto

z działalności inwestycyjnej

-2221 -2489,3 -1860,6 -505 -1778
Przepływy pieniężne netto

z działalności finansowej

30015 3976,3 2011,7 1334 151
Liczba akcji (w szt.) 29 840 000 14 840 000 8 840 000 7 840 000 6 840 000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą w zł 0,08 0,09 0,24 -0,13 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję w zł 1,71 1,36 0,81 0,48 0,55