NIEZBĘDNIK INWESTORA

Relacje inwestorskie

Zbiór raportów i wyników finansowych Venture Inc

Dane finansowe

Dane/Rok 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody z działalności podstawowej 11 513 355 120 248 2 462 424 7 366 962 4 173 383
Zysk/Strata na działalności podstawowej 6 186 624 -12 119 783 -1 571 175 1 927 838 1 127 473
Zysk/Strata przed opodatkowaniem 8 255 803 -11 698 766 -1 201 344 1 873 079 1 190 549
Zysk/Strata netto 8 095 100 -10 842 952 27 727 1 451 555 1 091 563
Całkowite dochody ogółem 8 095 100 -10 842 952 27 727 1 451 555 1 091 563
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 812 129 -4 136 898 -734 755 -1 268 552 -997 830
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 224 853 -2 127 111 -2 083 046 -2 221 216 -2 489 268
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 569 113 453 325 117 424 30 014 899 3 976 344
Przepływy pieniężne netto razem -6 606 096 -5 810 684 -2 700 378 26 525 131 489 246
Aktywa razem 48 565 797 40 365 430 52 246 357 53 628 391 21 814 952
Zobowiązania długoterminowe 117 379 41 478 907 428 2 332 501 1 597 105
Zobowiązania krótkoterminowe 41 942 12 576 184 600 169 288 21 665
Kapitał własny 48 406 477 40 311 377 51 154 329 51 126 602 20 196 183
Kapitał zakładowy 2 984 000 2 984 000 2 984 000 2 984 000 1 484 000
Liczba akcji (w szt.) 29 840 000 29 840 000 29 840 000 29 840 000 14 840 000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą 0,27 -0,36 0 0,08 0,09
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,27 -0,36 0 0,08 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję 1,62 1,35 1,71 1,71 1,36